Skip to content

Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused

Käesolev privaatsuspoliitika teavitus sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks Boostupfitness OÜ isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab.

Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation). 

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist Boostupfitness OÜ veebilehel www.boostupfitness.com.

Kui mingil põhjusel tunned, et Boostupfitness OÜ on sulle liiga teinud, siis anna sellest kohe teada [email protected].

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Boostupfitness OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

Isikuandmete töötlemine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Boostupfitness OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja nimi ja e-posti aadress – veebilehega liitumisel, et saata ligipääs kõikidele videotele
  • veebilehe külastatavuse statistika

Isikuandmete kasutamine

Boostupfitness OÜ kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest.

Boostupfitness OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Boostupfitness OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Boostupfitness OÜ kasutajale teenuseid.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Boostupfitness OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks meililistis olevat e-maili aadressi seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

Boostupfintess OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile [email protected] vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Boostupfitness OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest kirja lõpus oleva lingi kaudu. 

Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Privaatsustingimuste muutmine

Boostupfitness OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Autoriõigus

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja Boostupfitness OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult Boostupfitnesss OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil [email protected]

Lõppsätted

Teenusepakkujal on õigus kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajaid ette vähemalt 10 päeva. Muudetud kasutustingimused jõustuvad 10 päeva pärast peale Kasutajate teavitamist.

Juhul kui mõni käesolevate kasutustingimuste punkt osutub vastuolus olevaks seadusega, ei mõjuta selle vastuolu ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.

Veebilehel boostupfitness.ee võib olla viiteid kolmandatele veebilehtedele, mille üle Teenusepakkujal puudub otsene ja kaudne kontroll. Teenusepakkuja ei saa vastutada ega vastuta kolmandate lehekülgede sisu eest (sealhulgas selle sisu tõelevastavuse eest).

Kasutajal on keelatud edastada, müüa või muul mistahes viisil Teenusepakkujalt saadud treening- ja toitumisjuhiseid edasi anda kolmandatele isikutele ilma Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Teenusepakkuja ning temaga otseselt või kaudselt seotud ettevõtted (sealhulgas tütarettevõtted või ettevõtted, milles Teenusepakkuja on osanik või Teenusepakkuja osanik on osanik) ei vastuta mingite otseste, kaudsete, karistusõiguslike või tsiviilõiguslike kahjude eest (eelkõige, kuid mitte ainult otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu jm võimaliku kahju eest), mis on seotud Teenuste kasutamisega või Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooniga.